ANA GOMEZ

Mi sentido práctico de la vida me llevó a estudiar la especialidad de pintura en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Recibí becas para realizar estudios en Reino Unido e Italia.
Después realicé distintas actividades relacionadas con el arte, la literatura y la infancia. Sin darme cuenta de que había algo que reunía todas estas disciplinas. En qué estaría pensando...
En la ilustración infantil me siento como pez en el agua, como cerdo en la piara, como lagartija al sol, como piedra saltando en el agua y como un largo, muy largo etcétera de buenas sensaciones. 
He tenido la suerte de trabajar con editoriales de muchos países.

ANA GOMEZ

El meu sentit pràctic de la vida em va portar a estudiar l'especialitat de pintura a la facultat de Belles Arts de la Universitat de Salamanca. Vaig rebre beques per a realitzar estudis al Regne Unit i Itàlia.
Després vaig realitzar diferents activitats relacionades amb l'art, la literatura i la infància. Sense adonar-me que hi havia alguna cosa que reunia totes aquestes disciplines. En què estaria pensant ...
En la il·lustració infantil em sento com peix a l'aigua, com porc a la ramat, com sargantana al sol, com pedra saltant a l'aigua i com un llarg, molt llarg etcètera de bones sensacions.
He tingut la sort de treballar amb editorials de molts països.

ANA GOMEZ

My practical sense of life led me to study the specialty of painting at the Faculty of Fine Arts of the University of Salamanca. I received scholarships to study in the United Kingdom and Italy.
Then I did different activities related to art, literature and childhood. Without realizing that there was something that brought all these disciplines together. What would I be thinking ...
In the children's illustration I feel like a fish in water, like a pig in the herd, like a lizard in the sun, like a stone jumping in the water and like a long, very long etcetera of good sensations.
I have been fortunate to work with publishers in many countries.

ANA GOMEZ

Nire bizitzaren zentzu praktikoek Salamancako Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultatean pintura espezialitatea ikasi dut. Erresuma Batuko eta Italiako ikasketetarako bekak jaso ditut.
Ondoren, arteari, literaturari eta haurtzaroari lotutako jarduerak egin nituen. Diziplina horiek guztiak batera ekarri zuen zerbait konturatu gabe. Zer egingo nuke pentsatzen ...
Haurraren ilustrazioan urez jositako arrain bat bezala sentitzen naiz, txerriak bezala, laku bat eguzkitan bezala, uretan jauzi bat bezala eta sentsazio onen luzera luze eta luzea bezala.
Herrialde askoren argitaletxeekin lan egiteko zorioneko izan naiz.

ANA GOMEZ

O meu sentido práctico de vida me levou a estudar a especialidade de pintura na Facultade de Belas Artes da Universidade de Salamanca. Recibín bolsas para estudar no Reino Unido e en Italia.
Entón fixen diferentes actividades relacionadas coa arte, a literatura ea infancia. Sen darme conta de que había algo que trouxo todas estas disciplinas xuntas. Que estaría pensando ...
Na ilustración dos nenos séntome como un peixe en auga, como un porco no rabaño, como un lagarto ao sol, como unha pedra saltando no auga e como un longo etcétera de boas sensacións.
Teño sorte de traballar cos editores en moitos países.

ANA GOMEZ

Il mio senso pratico della vita mi ha portato a studiare la specialità della pittura presso la Facoltà di Belle Arti dell'Università di Salamanca. Ho ricevuto borse di studio per studiare nel Regno Unito e in Italia.
Poi ho fatto diverse attività legate all'arte, alla letteratura e all'infanzia. Senza rendersi conto che c'era qualcosa che ha riunito tutte queste discipline. Cosa dovrei pensare ...
Nell'illustrazione dei bambini mi sento come un pesce nell'acqua, come un maiale nella mandria, come una lucertola al sole, come una pietra che salta nell'acqua e come una lunga, lunghissima eccetera di buone sensazioni.
Ho avuto la fortuna di lavorare con editori in molti paesi.

ANA GOMEZ

O meu sentido prático de vida levou-me a estudar a especialidade da pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Salamanca. Eu recebi bolsas de estudo para estudar no Reino Unido e na Itália.
Então fiz diferentes atividades relacionadas à arte, literatura e infância. Sem perceber que havia algo que reuniu todas essas disciplinas. O que eu estaria pensando ...
Na ilustração das crianças me sinto como um peixe na água, como um porco no rebanho, como um lagarto ao sol, como uma pedra pulando na água e como um longo, muito longo etc. de boas sensações.
Tive a sorte de trabalhar com editores em muitos países.

Subscribe to RSS - Ana Gomez