NUESTRAS COLECCIONES

LA SEGALLOSA

When the segallosa covers the land, we are not only taken over by a layer of fog that hides our view, but the feeling of discovering it again, and something draws us into the mist. This is also true of this collection for avid readers, for all those willing to take a risk. Titles that hide the complexities of life behind simple words and images. Lose yourself in La Segallosa. Lose yourself the books. Get lost in yourself.

LA SEGALLOSA

Cuando la segallosa cubre la tierra, no solo una capa de niebla nos impide ver lo que hay cerca, sino que el sentimiento de descubrirlo nos invade, y algo nos invita a adentrarnos en la espesura. Así son los libros de esta colección para grandes lectores, para todos aquellos que se arriesgan. Títulos que, tras palabras e imágenes sencillas, esconden la complejidad de la vida. Piérdete en La Segallosa. Piérdete en los libros. Piérdete en ti mismo.

LA SEGALLOSA

Quan la segallosa cobreix la terra, no només una capa de boira ens impedeix veure el que hi ha a prop, sinó que el sentiment de descobrir-lo ens envaeix, i alguna cosa ens convida a endinsar-nos en l’espessor. Així són els llibres d’aquesta col·lecció per a grans lectors, per a tots aquells que arrisquen. Títols que, rere paraules i imatges senzilles, amaguen la complexitat de la vida. Perd-te en La Segallosa. Perd-te en els llibres. Perd-te en tu mateix. 

LA SEGALLOSA

Segallosa han eta hemen hedatzen denean eta lurra estaltzen duenean, behe-laino geruza batek ingurua itsutzearekin batera, hura berriz ikusteko sentimenduak harrapatzen gaitu, eta zerbaitek eskutik helduta eraman ohi gaitu itxitasun horretan barrena. Halakoxeak dira bilduma honetako liburuak, irakurle handientzat eginak, arriskua hartzeko prest daudenentzat. Hitz eta irudi sinpleen antzean, bizitzaren konplexutasuna ezkutatzen dute. Utzi zeure buruari La Segallosan galdu dadin. Utzi liburuetan galdu dadin. Zeure baitan.

LA SEGALLOSA

Cando a segallosa cobre a tierra, non só unha capa de néboa nos impide ver o que hai preto, senón que a vontade de descubrilo nos invade e algo nos convida a entrarmos na espesura. Así son os libros desta colección para grandes lectores, para todos aqueles que se arriscan. Títulos que, tras palabras e imaxes sinxelas, agachan a complexidade da vida. Pérdete en La Segallosa. Pérdete nos libros. Pérdete en ti mesmo.

LA SEGALLOSA

Quando segallosa copre la terra, non solo uno strato di nebbia ci impedisce di vedere da vicino, bensì il sentimento di scoperta ci invade e qualcosa ci invita ad addentrarci nei meandri della vita. Così sono i libri di questa collezione per grandi lettori, per tutti quelli che corrono il rischio. Titoli che, dietro parole e immagini semplici, nascondono la complessità della vita. Perditi ne La Segallosa. Perditi nei libri. Perditi in te stesso.

LA SEGALLOSA

Quando a segallosa cobre a terra, não só uma camada de nevoeiro nos impede de ver o que está há volta, mas também nos invade o desejo de o descobrirmos, e alguma coisa nos convida a penetrarmos na espessura. São assim os livros desta coleção para grandes leitores, para todos aqueles que se arriscam. Títulos que, entre palavras e imagens simples, escondem a complexidade da vida. Perca-se em La Segallosa. Perca-se nos livros. Perca-se em si mesmo.

NUESTRAS COLECCIONES

Subscribe to RSS - La segallosa