Aviso legal

AVISO LEGAL

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de www.lafragatina.com es Thinka Diseño y Comunicación S.L. (en adiante Ediciones La Fragatina), con domicilio a estes efectos en Plaza España número 23, 1º A de Fraga (Huesca) con C.I.F.: B-22375497 inscrita no Rexistro Mercantil de Huesca no tomo 593, folio 194, Folla HU-11209. Correo electrónico de contacto: info@lafragatina.com do sitio web.
2. USUARIOS: O acceso e/ou uso deste portal de Ediciones La Fragatina atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde dito acceso e/o uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.
3. USO DO PORTAL: www.lafragatina.com proporciona o acceso a información e servizos (en adiante, "os contidos") en Internet pertencentes a Ediciones La Fragatina ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso. O usuario asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que for necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No dito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial del. O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos que Ediciones La Fragatina ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non os empregar para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Ediciones La Fragatina, do seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos devanditos; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.
4. PROTECCIÓN DE DATOS: Ediciones La Fragatina cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para isto, xunto a cada formulario de recollida de datos de carácter persoal, os servizo que o usuario poida solicitar a Ediciones La Fragatina, fará saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándoo da responsabilidade do arquivo creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso. Así mesmo, Ediciones La Fragatina, informa que dá cumprimento á Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e lle solicitará o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.
5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Ediciones La Fragatina por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos nela (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de Ediciones La Fragatina ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, de la totalidade da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Ediciones La Fragatina. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Ediciones La Fragatina. Poderá visualizar os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de Ediciones La Fragatina.
6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE Ediciones La Fragatina non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: errores ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, malia a adopción previa de todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.
7. MODIFICACIÓNS: Ediciones La Fragatina resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través dela como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.
8. ENLACES: No caso de que en www.lafragatina.com se dispuxesen enlaces ou hipervínculos cara a outros sitios de Internet, Ediciones La Fragatina non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso Ediciones La Fragatina asumirá responsabilidade ningunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera materia ou información contida en ningún dos ditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.
9. DEREITO DE EXCLUSIÓN: Ediciones La Fragatina resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.
10. XENERALIDADES: Ediciones La Fragatina perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.
11. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: Edicións La Fragatina poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.
12. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: A relación entre Ediciones La Fragatina e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais españois.

POLÍTICA DE COOKIES

Para o bo funcionamento de www.lafragatina.com, o sistema de navegación e o software utilizado recollen algúns datos de navegación (en adiante denominadas "cookies") que son necesarias no uso dos protocolos de comunicación de Internet. As "cookies" son pequenos arquivos de texto que o navegador almacena cando se navega por sitios web e aplicacións. Pódese recoller o enderezo IP que utiliza o ordenador para conectarse ao sitio web, o enderezo URL da páxina web solicitada, a hora de conexión e outros parámetros relativos ao sistema operativo do medio informático do usuario. Esta información non se asocia a ningunha persoa, xa que non se almacenan datos persoais identificativos, senón que é só unha información que se recolle para identificar a sesión co obxecto de facilitar as análises do sitio web. As "cookies" quedan gardadas na memoria do navegador do usuario, aínda que a información que conteñen non se utiliza.

Nesta sección daremos ao usuario información específica das "cookies" que se utilizan en www.lafragatina.com e informaremos ao usuario dos medios máis habituais para borralas ou desactivalas. Para controlar o uso das "cookies" por parte dos sitios web, o usuario pode definir a configuración de privacidade do seu navegador. Se se deshabilitan completamente as "cookies" é posible que algúns servizos de www.lafragatina.com non funcionen correctamente.

1. XESTIÓN DE LAS "COOKIES": Aínda que www.lafragatina.com non utiliza "cookies" para recoller datos persoais identificativos, informamos da forma na que o usuario pode restrinxir ou bloquear as "cookies" cando navega por www.lafragatina.com. Recomendamos o sitio web www.aboutcookies.org aos usuarios que queiran máis información e máis detalles sobre a xestión de "cookies". Neste enderezo www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1 pódese consultar como xestionar as "cookies" segundo o navegador.

2. "COOKIES" QUE GARDA www.lafragatina.com: Cando os usuarios navegan por www.lafragatina.com, gárdase información anónima para facilitar o acceso á información.

3. "COOKIES" DE TERCEIROS: www.lafragatina.com tamén utiliza "cookies" e tecnoloxías doutras empresas dedicadas.

  • Google Analytics: Para medir estatísticas de acceso ás páxinas (máis información). 
  • Google Maps: Para ofrecer servizo de posicionamento de contidos.

Más información das cookies utilizadas (http://www.cookie-checker.com/check-cookies.php?url=lafragatina.com)

4. "COOKIES" DE SITIOS WEB DE TERCEIROS: En www.lafragatina.com, ás veces insírense fotos e contidos de vídeo de sitios web como YouTube e Flickr. O contido está inserido nos nosos portais e existe a posibilidade de que os sitios web de referencia dispoñan de "cookies". www.lafragatina.com non ten o control sobre a difusión e a xestión destas "cookies" e, por tanto, recoméndase que se revisen as políticas de privacidade destes sitios web para determinalo. No caso de que o usuario comparta algún contido dos portais web con determinadas redes sociais, existe a posibilidade de que estes sitios inclúan algunha "cookie· cando se rexistran no seu servizo. www.lafragatina.com non ten control sobre a difusión e a xestión destas "cookies" e recoméndase ao usuario que consulte a información relativa ás súas políticas de privacidade.